Sportslige prinsipper for Sunndal IL Håndball


De prinsipper som er nedfelt her gjelder for alle lag i Sunndal IL Håndball.


Prinsippene skal være en del av grunnlaget for å utvikle kvalitet på trener- og dommerarbeidet.

Klubben har ambisjoner som gir spillerne utfordringer og mål å strekke seg mot. Samtidig skal klubben ta hensyn til at spillerne har ulike forutsetninger og ulik fremgang, slik at alle kan oppnå mestring og nå sine mål.

Trenere og støtteapparat skal sammen med sportslig leder og styret fremme et godt trenings- og klubbmiljø.

Utvikling av spillere, trenere og dommere skal skje som lagarbeid, hvilket innebærer at man må gå på jakt etter spillernes, trenernes og dommernes mestringspotensiale. Alle må søke å involvere spillerne i dette, slik at disse får et eierskap til utviklingen av seg selv som spiller.

På turneringer reiser aldersbestemte lag sammen så langt det er mulig.

Sunndal IL Håndball ønsker å satse på basistrening, for å utvikle fysiske grunnferdigheter samt minske risikoen for skader.

Vi ønsker å utvikle en kultur hvor prestasjonsangsten minimaliseres.

Det er viktig å utvikle en kultur for å trene mer i alle aldersgrupper og allsidighet er bra.

Kampresultater i ung alder er ikke viktig. Det primære er å tilegne seg ferdigheter som gjør det mulig å vinne kamper når de blir eldre.

Alle lag må samarbeide tett med hverandre, ved små årskull er det dette ekstra viktig.Forventninger til spillere og trenere


For å sikre best mulig treningsutbytte, har klubben fastsatt følgende forventninger for spillere og trenere:

 • Alle spillere skal gi beskjed senest to timer før trening hvis de ikke kan komme på trening.
 • Spillere skal ha møtt opp i garderoben og være ferdig skiftet 5 min før trening. .
 • Spillere og trenere skal møtes gjerne i garderoben 5 min etter hver trening for å si hvordan treningen har vært.
 • God innsats av enkeltspillere eller flere sammen skal applauderes under trening og evt etter trening.
 • Alle er forpliktet til å bidra med godt humør og god innsats på treninger. Huskeregel: Treninger skal være preget av kvalitet, innsats og seriøsitet. Kamp og trening skal være gøy!
 • Når man spiller håndball er det viktig med gode holdninger. (kosthold, hvile)
 • I klassene under 13 år skal aktivitetsnivået tilpasses slik at barna kan delta i flere idrettsaktiviteter, og allsidig aktivitet oppmuntres.
 • Vi ønsker å stille lag i alle aldersklasser fra 5 til 18 år for både jenter og gutter, samt seniorlag, om mulig,Eventuell hospitering/prøvespill for spillere fra andre klubber


Ønsker en spiller fra en annen klubb å trene med Sunndal Håndball, skal deltagelse på trening være avklart med spillerens klubb før deltagelse på trening.

Dette gjelder alle lag, og vi må være spesielt varsomme overfor våre naboklubber. Unntak kan være om en spiller på et yngre lag har en slektning/venn som er på besøk/ferie. Men dette unntaket gjelder ikke for naboklubber.

Nye spillere under 16 år skal starte på eget alderstrinn (hvis det er lag i denne klassen).

Rekruttering/frafall

Viktig at det er moro på trening, slik at vi hindrer frafall og jobber aktivt for å øke antall spillere.

For å få med nye spillere er Kick-off om høsten viktig

Sunndal IL Håndball og Sunndal Fotball sitt samarbeid om ballidrett for barna på sisteåret barnehage, er også et satsingspunkt.

Alle spillere på lag under 15 år oppfordres til å ta med en venn på trening, dette for å verve nye spillere til klubbenTrenerutvikling


Prinsipper for trenerarbeidet


Trenerne skal i starten av sesongen formidle til spillere og foreldre en tydelig plan for sesongen. Alle mål skal utformes med utgangspunkt i sportslig rammeplan og "teknisk utviklingstrapp".


Med blikk for den beste og rom for alle, betyr at treneren har en viktig oppgave i å se ståsted for alle spillerne og gi spillerne arbeidsoppgaver etter deres ståsted.

Det bør være minst 2 trener pr. 10- 12 spillere.

Mye lek og variasjon på trening er viktig, spesielt viktig for de yngste lagene.

Trenerne skal arbeide for å skape god treningskultur.


Lagdisponering:

Aktivitetsserien (og andre turneringer laget deltar i) 6-11 år skal alle spille tilnærmet like mye.

Regionsserien (og andre turneringer laget deltar i)  12-15 år skal spilletid avgjøres av innsats, holdninger og frammøte.

Regionsserien (og andre turneringer laget deltar i) 15,16 og 18 år skal spilletid avgjøres av ferdigheter, innsats, holdninger og frammøte. Treneren har frihet i forhold til spillernes/lagets utviklingsmål.

Treneren skal veilede spillerne i form av tydelige tilbakemeldinger, med fokus på hva som gikk bra, og dernest med like konkrete ”framovermeldinger” – dvs. hva som skal til for å bli bedre/nå målet.


Spillere skoleres slik at de behersker ulike formasjoner og posisjoner i alle spillets faser.

Alle spillere skal oppleve mestring og utvikling. Spillere veiledes på å sette egne mål og hvordan man kan oppnå dem

Helhetstenking (utdanning, annen fritid, belastning)

Ansvarliggjøring og ”forståelse”-opplæring av spillere

Vi kan velge å ha treninger kun med ett moment eller med flere momenter. En viktig huskeregel for alle trenere er ikke å trene på for mye samtidig. Jo yngre spilleren er, desto vanskeligere vil det være å huske hva man har lært. Tilbakemeldingene må være konkrete og veilede spilleren framover ved hjelp av ulike modeller (problemløsningsmetode, apemetode osv).

Det er viktig å understreke at innenfor samme aldersgruppe vil det alltid være spillere som er ”kommet lengre” enn andre. Det er derfor viktig at disse spillerne gis utfordringer på nivået over i vanskelighetsgrad. I tillegg kan disse spillerne være en ressurs for de som ikke har kommet så langt.

Innlæring av målvaktsteknikker bør begynne så tidlig som mulig, og mange av momentene som ligger under målvaktsteknikker finner vi igjen i både angreps og forsvarsteknikker

Trener skal alltid være forberedt. Halltid skal aldri benyttes til korte møter, gjennomgang av kamper, treninger e. l. Pauser i treningene er kollektive, herunder drikke.

For mange håndballspillere er redde for å feile, og vi må utvikle en kultur hvor prestasjonsangsten minimaliseres.
Basistrening

Klubbens satsing på basistrening er begrunnet i å utvikle nødvendige fysiske og psykiske grunnferdigheter, og for å minske risikoen for alvorlige skader.

Basistrening skal foregå i alle aldersgrupper, og er grunnlaget for å drive riktig teknisk trening og forebygge skader.Trenerkompetanse

Målsetting er å etablere et trenerteam rundt hvert årskull, dvs. flere trenere som deler ansvaret for treningen. Dette mener vi vil bedre utviklingen for trenerne, gjøre det lettere å skaffe nye trenere og å beholde trenerne over tid, høyne kvaliteten på treningene fordi teamet vil bestå av trenere med ulik bakgrunn. Dette vil medføre økt fleksibilitet for den enkelte trener.

Motivere alle trenere til å ta trenerutdanning i regi Region Nord. Klubben dekker avgifter for all trenerutdannelse.

Godtgjøring av trenervirksomhet vil bli gitt etter satser styret fastsetter

I samarbeid med regionen vil det bli laget en utdanningsstige for den enkelte

trener.


Rekruttere trenere fra egne spillere og disse må få tett oppfølging.

Klubben jobber for at alle trenerne skal få veiledning.

Jevnlig møter med de andre trenere i klubben for erfaringsutvikling.
Dommerutvikling

Hovedmål


 • Ha nok dommere til å oppfylle Region Nord sine krav i forhold til antall lag som klubben melder på i seriesystemet, dvs 1 dommer pr. 2 lag vi melder på i Regionsserien.
 • De spillere som ønsker på 15 års nivå får grunnkurs som aktivitetsledere
 • På 18 års nivå skal de aktive igjen få tilbud om grunnkurs som aktivitetsledere.
 • Rekruttere aktivitetsledere blant foreldre og tidligere spillere
 • Rekruttere dommeraspiranter blant spillere
 • Drive kontinuerlig opplæring og informasjon i hele klubben om mulighetene for å kunne bli dommer
 • Etablere fadderordning for yngre dommere
 • Etablere talentutviklingsgrupper som " trener" sammen med lagene ved at de dømmer på lagstreningene

Strategier/handlingsplaner:


En kampveilederansvarlig skal være til stedet på kamper hvor de ferske dommerne våre dømmer, slik at de kan få både veiledning og støtte underveis.

Alle dommere som dømmer i Regionsserien får gratis utstyr slik: fløyter, kort, sko, sokker, treningsdress, shorts + dommertrøye.

De aktive dommerene får dekket Lise + når de dømmer i regionsserien.


Kultur

Alle som spiller eller deltar på annen måte i Sunndal IL Håndball skal arbeide for å være

regionens mest positive håndballmiljø.

Vi ønsker å skape en morsom og positiv dialog mellom det som skjer på banen og på tribunen.

Bruk positiv energi på spillet, spillere og støtteapparat, dommerne gjør så godt de kan.